Trang chủ     Tiêu chuẩn     Các quy định kỹ thuật chung của GS1

Các quy định kỹ thuật chung của GS1

Phần 1: Các cơ sở và nguyên tắc của Hệ thống GS1
Phần 2: Các lĩnh vực ứng dụng hệ thống
Phần 3: Định nghĩa các chuỗi yếu tố
Phần 4: Liên kết các chuỗi dữ liệu thành gói tin có giá trị
Phần 5: Công cụ mang dữ liệu
Phần 6: Hướng dẫn việc gán mã vạch
Phần 7: Xử lý hệ thống trong các ứng dụng EDP
Phần 8: Bảng chú giải thuật ngữ và định nghĩa của GS1

Các phiên bản khác

Thông tin chung

Phiên bản: 2023

Ngày xuất bản: Tháng 1 năm 2023

Phiên bản tiếp theo dự kiến xuất bản vào tháng 1 năm 2024