Trang chủ     Tiêu chuẩn     Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật

Mã toàn cầu phân định thương phẩm

Mã sản phẩm toàn cầu (Khu vực Bắc Mỹ và Canada)

Mã toàn cầu phân định địa điểm

Ma trận dữ liệu GS1

Mã điện tử cho sản phẩm

Mạng đồng bộ dữ liệu toàn cầu

Mã số mã vạch và trao đổi dữ liệu điện tử

Hoạt động đáp ứng có hiệu quả cho khách hàng

Tổng hợp tiền tố GS1 từ 20-29

GS1, theo Chính sách về Quyền sở hữu Trí tuệ, cố gắng tránh những cáo buộc về quyền sở hữu trí tuệ thôngqua việc yêu cầu các bên tham gia vào Nhóm Công tác xây dựng tài liệu Tổng hợp các tiền tố GS1 từ 20-29theo các tổ chức GS1 thành viên (GS1 MO) này đồng ý cấp cho các GS1 MO một giấy phép bản quyền miễnphí hay một giấy phép RAND đối với các khiếu nại không cần thiết, vì điều khoản đó đã được quy định trongChính sách về Quyền sở hữu Trí tuệ của GS1.

Nguyên tắc kiến trúc GS1

Hệ thống GS1 là hệ thống tiêu chuẩn về chuỗi cung ứng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, bao gồm các tiêu chuẩn, hướng dẫn, giải pháp và dịch vụ được tạo lập trong các quá trình chính thống và phối hợp của GS1. Tài liệu này đưa ra các nguyên tắc kiến trúc là nền tảng của hệ thống GS1.

Quy định về hình ảnh sản phẩm

Tiêu chuẩn này của GS1 thiết lập các quy định phục vụ lưu trữ hình ảnh số liên quan đến sản phẩm. Mã số dùng để phân định sản phẩm là mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) và tài liệu này cung cấp chi tiết tất cả các khía cạnh về lưu trữ hình ảnh số. Tài liệu không quy định làm thế nào hình ảnh được lưu thông trong thương mại điện tử. Việc chia sẻ lưu thông hình ảnh thuộc ngoài phạm vi của tài liệu.

GS1 SmartSearch

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn đối với việc ghi vào trang web hiện thời dữ liệu có cấu trúc để máy đọc, về sản phẩm hoặc về việc chào hàng sản phẩm. “Dữ liệu về sản phẩm” đề cập đến thông tin mô tả sản phẩm như tên, kích thước vật lý, thành phần, sử dụng được đề nghị v.v…

Sổ tay người dùng toàn cầu

Mục đích của Sổ tay người dùng toàn cầu GS1 là cung cấp một tài liệu giới thiệu “thân thiệnngười dùng” và đơn giản, mô tả hệ thống GS1 tập trung thực tế vào mã vạch và các khóa phânđịnh GS1. Tài liệu này không diễn tả đầy đủ và cũng không thay thế Tài liệu Quy định kĩ thuậtchung GS1, Tài liệu Quy định kĩ thuật chung GS1 vẫn là tài liệu tham chiếu tiêu chuẩn.

Chất lượng mã vạch

Kiểm định mã vạch đối với mã vạch một chiều; Những yêu cầu chung để đánh giá sự phù hợp của các loại mã vạch GS1 – Hướng dẫn thực hiện; Hướng dẫn hoạt động kiểm tra xác nhận mã vạch GS1