Trang chủ      Mã số mã vạch     Quy định pháp quy của Việt Nam

Quy định pháp quy của Việt Nam

NĐ số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 thàng 05 năm 2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thay thế cho QĐ số 45/2002/QĐ TTG ngày 27 tháng 3 năm 2002; QD số 15/2006/QD DKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006; TT số 16/2011/TT DKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011

NĐ số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 thàng 05 năm 2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thay thế cho QĐ số 45/2002/QĐ TTG ngày 27 tháng 3 năm 2002; QD số 15/2006/QD DKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006; TT số 16/2011/TT DKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011

QĐ số 45/2002/QĐ-TTG ngày 27 tháng 3 năm 2002

Về việc quy định nội dung quản lý Nhà nước về Mã số mã vạch và cơ quan quản lý Nhà nước về Mã số mã vạch

NĐ số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 thàng 05 năm 2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thay thế cho QĐ số 45/2002/QĐ TTG ngày 27 tháng 3 năm 2002; QD số 15/2006/QD DKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006; TT số 16/2011/TT DKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011

QĐ số 45/2002/QĐ-TTG ngày 27 tháng 3 năm 2002

Về việc quy định nội dung quản lý Nhà nước về Mã số mã vạch và cơ quan quản lý Nhà nước về Mã số mã vạch

NĐ số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 thàng 05 năm 2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thay thế cho QĐ số 45/2002/QĐ TTG ngày 27 tháng 3 năm 2002; QD số 15/2006/QD DKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006; TT số 16/2011/TT DKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011

NĐ số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 thàng 05 năm 2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thay thế cho QĐ số 45/2002/QĐ TTG ngày 27 tháng 3 năm 2002; QD số 15/2006/QD DKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006; TT số 16/2011/TT DKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011

NĐ số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 thàng 05 năm 2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thay thế cho QĐ số 45/2002/QĐ TTG ngày 27 tháng 3 năm 2002; QD số 15/2006/QD DKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006; TT số 16/2011/TT DKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011

QĐ số 45/2002/QĐ-TTG ngày 27 tháng 3 năm 2002

Về việc quy định nội dung quản lý Nhà nước về Mã số mã vạch và cơ quan quản lý Nhà nước về Mã số mã vạch