Trang chủ     Giải pháp     Chống hàng giả

04 nguyên tắc chống hàng giả

Việc chọn công nghệ phải là riêng biệt cho từng nhà sản xuất nhằm làm giảm nguy cơ rủi ro của việc sao chép lại, nhằm thích nghi về mặt tổ chức và thiết bị của công ty. Đối với các sản phẩm có tính rủi ro cao, hãy sử dụng công nghệ chống giả cho cả bao gói hàng hóa cấp thứ hai (sản phẩm không bán lẻ) và cấp thứ nhất (sản phẩm bán lẻ).

Trong tem chống hàng giả cần in MSMV thể hiện mã toàn cầu  phân định thương phẩm (GTIN) và các thông tin thuộc tính về sản phẩm.

Xem thêm