Trang chủ     Tiêu chuẩn     Tài liệu kỹ thuật   GDSN – Mạng đồng bộ dữ liệu toàn cầu   Hài hoà dữ liệu

GDSN –  Mạng đồng bộ dữ liệu toàn cầu

Hài hoà dữ liệu

GDSN – Mạng đồng bộ dữ liệu toàn cầu

Bản đăng ký sử dụng mã số, mã vạch
Hướng dẫn cấp mã sản phẩm và mã đóng thùng
Mẫu ngừng sử dụng Mã số mã vạch
Mẫu đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch
Mẫu hồ sơ cấp thêm mã vạch
GS1 GDSN