Trang chủ     Giới thiệu     Cơ cấu tổ chức GS1 Việt Nam

Cơ cấu tổ chức GS1 Việt Nam

GS1 Việt Nam – Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia (NBC) trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) – Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập từ năm 1995, tiền thân là Văn phòng Mã số, mã vạch thuộc Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam. Trải qua hơn 20 năm hoạt động, liên tục đổi mới và phát triển Trung tâm Mã số, mã vạch là đơn vị duy nhất tại Việt Nam cấp và quản lý mã số mã vạch đồng thời là nơi cung cấp hệ thống Truy xuất nguồn gốc chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Theo quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/1/2019 về Đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Thủ tướng Chính phủ giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là chủ trì Đề án và Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia được giao phụ trách xây dựng và quản lý Hệ thống Truy xuất nguồn gốc Quốc gia tại Việt Nam.

GS1 Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

  • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mã số mã vạch (MSMV) và các công nghệ liên quan;
  • Làm đầu mối liên lạc với tổ chức MSMV quốc tế (GS1)
  • Tổ chức tiếp nhận và thẩm xét hồ sơ đăng kí sử dụng MSMV
  • Tổ chức tiếp nhận và thẩm xét hồ sơ đăng kí sử dụng MSMV
  • Phân định Mã số doanh nghiệp GS1 và Mã toàn cầu phân định địa điểm trình Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV cho người sử dụng MSMV.
  • Tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế (ISO);
  • Thực hiện việc đào tạo, thông tin, tuyên truyền và triển khai các hoạt động dịch vụ kĩ thuật

Trụ sở

Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia